Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of ผู้ดูแลระบบ ระบบกลาง
อบรม LMS2@PSU
by ผู้ดูแลระบบ ระบบกลาง - Wednesday, 1 November 2017, 10:02 AM
 

อบรม LMS2@PSU  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3515 คณะทันตแพทยศาสตร์


 
Picture of สาวิตรี วงศ์สันติ
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม lms2@psu
by สาวิตรี วงศ์สันติ - Wednesday, 1 November 2017, 9:51 AM
Picture of ผู้ดูแลระบบ ระบบกลาง
VDO Cell-to-cell communication : Oral health and general health
 

VDO เรื่อง Cell to cell communication : Oral health and general health

คลิกที่นี่ เพื่อดูเนื้อหา


 
Picture of สาวิตรี วงศ์สันติ
สื่อใหม่เดือนธันวาคม 2559
by สาวิตรี วงศ์สันติ - Wednesday, 28 December 2016, 11:15 AM
 

วิชาทันตลักษณวิทยา คลิกที่นี่

1.VDO  ฟันน้ำนม  / อ.ทพ.ณัฐพล โรจน์เพ็ญเพียร

2.VDO ฟันหน้า/ อ.ทพ.ณัฐพล โรจน์เพ็ญเพียร

3.เอกสารประกอบฟันน้ำนม /อ.ทพ.ณัฐพล โรจน์เพ็ญเพียร

4.เอกสารประกอบการสอน Disturbance /อ.ทพ.จรัลพัฒน์ เขจรบุตร

5.ซักถามข้อสงสัย

 

(แก้ไขโดย ผู้ดูแลระบบ ระบบกลาง - Tuesday, 12 ...

Read the rest of this topic
(73 words)
 
Picture of นพภา นวกุลกิติกร
การขอรับรางวัลการสร้างสื่อe-Learning
by นพภา นวกุลกิติกร - Thursday, 23 April 2015, 2:10 PM
 

เรียนคณาจารย์

เชิญส่งผลงาน  การจัดทำระบบจัดการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา

เพื่อขอรับเงินรางวัล ประจำปีงบฯ 2558 ได้แล้วค่ะ....

สอบถามรายเอียดได้ที่คณะกรรมการe-Learningของภาควิชาหรือ

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ ค่ะ